از خارج به داخل: رفتار و ذهنیت خبرنگاران ایرانی درخارج از ایران

از خارج به داخل: رفتار و ذهنیت خبرنگاران ایرانی درخارج از ایران

برای این تحقیق، برنامه پژوھش رسانه در ایران از خبرنگاران ایرانی ساکن و شاغل در خارج از ایران نظرسنجی کرد. ھدف ما بررسی دقیق‌تر نقش و رابطه خبرنگاران ایرانی خارج از کشور با مخاطبان داخلی و بین‌المللی آنھا و ھمچنین افزایش اطلاعات ما از فرھنگ رسانه‌ای ایرانیان خارج از کشور است.

ما در این پژوھش سعی کرده‌ایم ابعاد جھانی خبرنگاری ایرانی و تصور خبرنگاران ایرانی خارج ایران از نقش خودشان و فضای رسانه‌ای ایران را بررسی کنیم.

مترجم، نگار مرتضوی

 

 

نظرها

جهت ارسال نظر به وبسایت وارد شوید