فیسبوک

فیسبوک و شبح جنگ از طرف كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

هنگامی که دولت روحانی کار خود را در بهبهۀ فشار مسائل داخلی و خارجی شروع کرد، امیدواری در مورد دسترسی آزادتر و بازتر به اینترنت در میان مردم ایران و جامعۀ بین‌المللی گسترش یافت. بحث بر سر اینکه آیا فیسبوک در ایران فیلترزادیی خواهد شد یا خیر با این ابهام قابل توجه روبرو است که حرف آخر را در این مورد چه کسی می‌زند. اگر چه اعضای دولت روحانی از آزادی‌های آنلاین بیشتری، از جمله دسترسی ملی به فیسبوک، سخن می‌گویند محافظه‌کاران تندروی ایران بر این باورند فیسبوک باید همچنان فیلتر شده باقی بماند.