نمودار سانسور اینترنت در ایران

اين نمودار، مجموعه نهادهايى را نشان ميدهد كه در حال حاضر دست اندركار سانسور اينترنت در ايران هستند. تلاش اين است تا از طريق ترسيم نوع رابطه ميان نهادهاى سياست گذار و مجرى سانسور و فيلترگذارى، نظام اداره اينترنت در ايران نشان داده شود.

نظرها

جهت ارسال نظر به وبسایت وارد شوید