ابرار

ابرار روزنامه صبح و از روزنامه های سراسری ایران است. سید محمد صفی‌زاده صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری روزنامه را بر عهده دارد. ابرار ورزشی و ابرار اقتصادی از روزنامه‌های دیگر وابسته به آن هستند.

Categories

Categories: