اعتماد ملی

روزنامهٔ اعتماد ملّی ارگان مطبوعاتی حزب اعتماد ملی محسوب می‌شود. صاحب امتیاز این روزنامه مهدی کروبی و مدیر مسئول آن محمدجواد حق‌شناس است. آخرین سردبیر آن پس از ابوالفضل شکوری و رضا انصاری، محمد قوچانی بود.

در ۲۶ مرداد ۱۳۸۸ عنوان شد که شب قبل این روزنامه در چاپ خانه به دستور نماینده دادستان تهران به طور موقت توقیف شده است. به این ترتیب علت این توقیف اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از وقوع جرم ذکر شد.

Categories

Categories: