کیهان لندن Kayhan London

پس از آنکه موسسه کیهان در سال 1980 و پس از انقلاب در ایران مصادره شد، بنیان گذار و صاحب امتیاز آن، دکتر مصطفی مصباح زاده که قبلا به انگلستان مهاجرت کرده بود در سال 1984 کیهان لندن را به منظور ادامه راه کیهان قبلی که پس از مصادره نیز با همان نام در ایران منتشر می شود و "با هدف مرتبط ساختن ایرانیان پراکنده در پنج قاره عالم و آگاه ساختن آنان از اوضاع و احوال ایران و آنچه به ایران مربوط می شود"، بنیان گذاشت. اولین شماره کیهان لندن در اول ژوئن 1984 منتشر شد. کیهان لندن از ابتدا به مخالفت و ضدیت با دولت جمهوری اسلامی پرداخت . مصطفی مصباح زاده در سال 2006 درساندیاگو کالیفرنیا در گذشت ولی انتشار کیهان لندن همچنان ادامه یافت.

کیهان لندن به نوعی مهمترین نشریه ایرانیان خارج از کشور و گروه اپوزیسیون دولت ایران محسوب می شود و روزنامه نگاران با سابقه ای مانند علیرضانوری زاده ، صدرالدین اللهی ، هادی خرسندی با آن همکاری دارند. سردبیر آن هم اکنون احمد احرار می باشد . کیهان لندن هر هفته پنج شنبه ها منتشر می گردد.

منبع :
وبسایت کیهان لندن www.kayhanlondon.com