اطلاعات

روزنامه اطلاعات قدیمی‌ترین روزنامه ایران است که امروز نیز انتشار آن ادامه دارد.  نخستین بار در اتاق عمارتی در خیابان علاالدوله (فردوسی امروز)، دفتری با نام دفتر اطلاعات توسط عباس مسعودی دایر شد که کارش تهیه و تنظیم خبرهای سیاسی و حوادث روز، برای نشریه‌های گوناگون آن زمان بود. به نوعی خبرگزاری و خوراک خبری آن دوران به شمار می‌رفت. سه سال بعد از تاسیس دفتر اطلاعات، سرپرست آن از وزارت معارف خواستار دریافت امتیاز تاسیس روزنامه شد.

این روزنامه یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۰۵ در تهران شروع به انتشار کرد. در آغاز انتشار روزنامه‌ی اطلاعات تنها شامل دو صفحه بود که در تیراژ ۵۰۰ نسخه منتشر می‌شد. جالب است که به جز سرپرست و مدیر روزنامه، تنها دو نفر عضو کادر و تحریریه‌ی روزنامه بودند. طبیعتا در طول عمر اطلاعات که نزدیک به یک قرن می‌رسد، روزنامه گسترش یافت و محدوده‌ی کار آن از یک روزنامه فراتر رفت. اکنون اطلاعات یک موسسه‌ی فرهنگی است و از نشریات وابسته به آن می‌توان از اطلاعات بین‌الملل، جوانان، اطلاعات هفتگی، دنیای ورزش، اطلاعات علمی و ماهنامه سیاسی-اقتصادی نام برد. در حال حاضر مدیر مسئول این روزنامه و سرپرست موسسه اطلاعات سید محمود دعایی است.

Categories

Categories: