ایران

روزنامه ایران که روزنامه موسوم به روزنامه دولت است، روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اقتصادی صبح ایران است. صاحب امتیاز این روزنامه مؤسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران وابسته به خبرگزاری ایرنا و مدیر مسئول آن کاوه اشتهاردی است.

Categories

Categories: